Strona główna
Misja i wizja szkoły
Aktualności
Obiady
Dokumenty
Historia szkoły
Kadra pedagogiczna
Zajęcia pozalekcyjne
Nasze osiągnięcia
Galeria zdjęć
Ogłoszenia publiczne


Sprzyjająca rozwojowi ucznia

Z
integrowana ze środowiskiem lokalnym

K
rytyczna wobec agresji i nietolerancji

O
twarta i przyjazna

Ł
adu i porządku

A
mbitna w działaniu

MISJA

Chcemy być szkołą bezpieczną, otwartą, przyjazną dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zadbamy o wszechstronny rozwój ucznia, zgodny z indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Zadbamy o dobre i bliskie relacje z rodziną i środowiskiem lokalnym. Nasze działania zgodne są z wartościami zagwarantowanymi Konstytucją RP, opartymi na zasadach wiary, akceptowanymi przez rodzinę.

WIZJA

- UCZEŃ naszej szkoły zna i szanuje tradycje rodzinne, szkolne i narodowe.

- UMIE właściwie wyrażać swoje opinie, uczucia, sądy.

- JEST wrażliwy na otaczający go świat.

- DBA o kulturę języka i zachowanie.

- MA POCZUCIE odpowiedzialności za siebie, poczucie własnej wartości i godności.

- UCZEŃ posiada kompetencje społeczne: umiejętności interpersonalne, poczucie solidarności z innymi, poszanowanie godności każdego człowieka, umiejętność współpracy, jest uczciwy i otwarty na innego człowieka.

- POTRAFI radzić sobie w trudnych sytuacjach.


Top